Our Theory of Change

Een weg naar natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen voedselsystemen voor alle mensen in Nederland.

image

Stel je eens voor, dat iedereen in Nederland elke dag vers eet, dat wat het land voortbrengt. 17 miljoen mensen zijn vitaler en gezonder dan nu, iets wat ze zelf ook ervaren. Stel je voor dat we in een land leven met frisse lucht en een mooi, aantrekkelijk, eetbaar en (be)leefbaar landschap; niet alleen voor ons, mensen, maar ook voor dieren. Grutto’s? Je ziet ze gewoon overvliegen.

Wij Herenboeren, wij stellen het ons voor. Omdat het kan. Nederland is gelegen in een vruchtbare delta en we hebben een rijke historie en enorme kennis als het landbouw en voedselproductie betreft. Die traditie kenmerkte zich in het verleden ook door een gevarieerd landschap met grote waardering voor biodiversiteit en een breed scala aan plant- en diersoorten. We zijn als land dus prima in staat gebleken voldoende en gevarieerd, zo niet meer voedsel te produceren dan nodig.

Nederland van de Farming Commuities

Reis eens met ons mee naar Nederland in pak hem beet 2060? Hoe zou ons land eruit kunnen zien als we een volledig duurzaam, regeneratief, volhoudbaar en flexibel voedselproductiesysteem hebben? Wij zien een gelukkig land voor ons waar in een groot deel van het buitengebied, 700.000 hectare, landbouw en natuurbescherming samenvloeien. Een gebied waar Farming Communities met en door professionals voedsel laten produceren. 700.000 hectare ook waar we met onze kinderen kunnen meehelpen met zaaien en oogsten, waar we in het weekend picknicken en wandelen, waar we vrienden ontmoeten, ontspannen en goede gesprekken hebben. Kortom een land en een landschap in een natuurlijke balans, een landschap ook waarvan mens en cultuur integraal onderdeel zijn.

image

We zijn al langer op zoek naar een land met meer evenwicht; een land waarin alle waarden van belang zijn. In september 2018 kwam minister Carola Schouten met haar visie die streeft naar het waarderen van andere waarden in de landbouw zoals biodiversiteit, bodemkwaliteit en dierenwelzijn. Deze visie sluit in de praktijk echter lang niet altijd aan bij de heersende belangen die vooral gaan over zo hoog mogelijke opbrengsten per hectare tegen zo laag mogelijke kosten.

Stel je voor dat we een beweging in gang kunnen zetten richting 700.000 hectare landbouw en natuurbescherming in één. Een beweging waarin iedereen een eigen rol kan spelen. Leden van de Farming Communities, professionals, investeerders, onderzoekers en makers kunnen samen een breed palet aan kennis, ervaring en sectoren met elkaar verbinden en zo elkaar versterken. Stel je voor dat hospitality, retail, voedselproductie, onderzoek, onderwijs en vele anderen met elkaar zorgen voor natuur gedreven, sociaal verbonden en economische gedragen vormen van voedselproductie, distributie en gebruik. Zo kunnen we met 17 miljoen Nederlanders die allemaal op een manier verbonden zijn met de Farming Communities een groot verschil maken. Dit doen we door onze landbouwtraditie om te zetten naar een traditie die bijdraagt aan mens, aarde en ecosysteem.

In boxtel en elders

In het Brabantse Boxtel is in 2015 Herenboeren begonnen. Deze Farming Community is erin geslaagd om met elkaar en een professionele boer, een andere vorm van voedselproductie te ontwikkelen. Dit alles onder grote belangstelling uit binnen- en buitenland. Wij zijn ervan overtuigd dat wat kan in Boxtel, feitelijk overal kan. Want er is en wordt veel kennis en ervaring opgebouwd, en gedeeld. De beweging die Herenboeren inmiddels is, verovert Nederland, bottom-up. Stap voor stap wordt met dit stempelbare concept gewerkt aan 700.000 hectare voedsellandschap, landschap van de Farming Communities.

Op die 700.000 hectare werken straks naar schatting zo’n 35.000 professionele, sterk aan deze communities gecommitteerde, boeren, tuinders en andere voedselver- en bewerkers. Dit beeld en de getallen komen niet uit de lucht vallen, maar zijn losjes gebaseerd op een concept als Herenboeren. Hierbij voedt één boer in loondienst, op duurzame wijze, op 20 hectare, een coöperatie van 500 mensen.

Ons landelijk gebied in 2060, in de ‘stad Nederland’, is energiek, barst van de ontmoetingen en (bio)diversiteit en levert bovenal heel veel op dat voor iedereen op een andere manier van waarde is. Door de natuur gedreven voedsel bijvoorbeeld. Het is kwalitatief zoveel beter dan aan het begin van de 21e eeuw. Dit omdat het groeit in een bodem die barst van het leven en er de afgelopen decennia enorm op vooruit is gegaan.

Het landschap? Is hersteld, en heeft weer een menselijke maat. Het wordt beleefd, er wordt geleefd en van geleefd, letterlijk! De Nederlander van jong tot oud, online en offline, is dan ook op allerlei manieren weer verbonden met het Nederlandse landschap en daarmee met de plek waar zijn of haar voedsel vandaan komt. Dat wat je eet, is medebepalend voor het landschap waarin je leeft en werkt. Een landschap dat gekoesterd en ontwikkeld wordt, waarin streek gedragen investeringen plaatsvinden en waarin nieuwe en oude waarden floreren.

image

omdat het kan

Een groeiend aantal mensen in Nederland ziet nu, in 2018, al dat er dichtbij huis alternatieven zijn voor het landbouw- en voedselsysteem zoals we dat nu kennen. De coöperatieve Herenboeren, maar ook natuurbeherende bOERbossen, grondgebonden stadsboeren of bijvoorbeeld zelfplukinitiatieven, voeden een beweging die de verbroken relatie tussen mens, omgeving, grond en voedsel herstelt.

Herenboeren Nederland is ervan overtuigd dat al deze initiatieven, deze Farming Communities, inspiratie bieden en een basis leggen voor een in alle opzichten duurzaam voedselsysteem. Herenboeren ziet dat Farming Communities én hun boeren, toeleveranciers en andere partners in de toekomst op 700.000 hectare alle Nederlanders dichtbij van eerlijk en goed voedsel en waardevolle natuur kunnen voorzien.

Reis mee

Waarom en hoe, zetten we uiteen in onderstaand manifest. Maar we kunnen en willen de reis niet alleen maken en nodigen iedereen die dat wil, van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en mee te doen. Wij geloven dat de manier waarop we ons land gebruiken net zo divers en versterkend zou moeten zijn als een ecosysteem. Geen monocultuur dus maar socio-, econo- en biodiverse landschappen.

Voedselproductie in Nederland in 2060, Herenboeren inspireert

Wat in 2012 begon met een gedachte-experiment groeide uit tot een concept, tot een praktijk en een beweging. Herenboeren Nederland vroeg zich af: stel dat iedereen in Nederland een eigen boerderij heeft? Wat zou dat betekenen en hoe zou dat kunnen? Hoeveel boerderijen zijn dan nodig? Wat is een juiste schaal? En wat een kloppend economisch model en een goede manier om natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen voedsel te verbouwen en verdelen? Al ontwerpende, lerende en vooral doende ontwikkelde zich in de jaren die volgden de eerste Herenboerderij. Een plek waar voedselproductie plaatsvindt in synergie met bodem-, landschaps- en natuurherstel, community-vorming en economische vernieuwing. Inmiddels zijn we tientallen aanvragen voor het opzetten van Herenboerderijen verder, uit binnen- en buitenland. De eerste Herenboerderij in Boxtel is een feit en nu, eind 2018, zijn meer dan vijftien concrete initiatieven in ontwikkeling. De volgende boerderij opent in 2019 haar deuren.

Deze beweging toont aan dat het kan: iedereen kan deel uitmaken van een Farming Community waar voedsel geproduceerd wordt op een natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen manier. Dit gebeurt zodanig dat niet alleen het landschap en de biodiversiteit hersteld worden, maar ook de samenleving vitaliseert en de economie vernieuwd. Mede door deze Farming Communities kan de Nederlandse landbouw weer koploper zijn.

Regeneratief, volhoudbaar, flexibel

Stel je voor dat in 2060, 18 of 19 miljoen mensen samen 35.000 boerderijen hebben gefinancierd en opgezet. 35.000 coöperaties met misschien wel het dubbele aantal gepassioneerde en professionele boeren nemen de verantwoordelijkheid voor voedselproductie, natuurherstel en een transparante en eerlijke bedrijfsvoering. Een groot deel van ons buitengebied, ongeveer 700.000 hectare, laat een volledig duurzaam, regeneratief, volhoudbaar en flexibel voedselproductiesysteem zien. Het zijn deze 700.000 hectare waar we anderen ontmoeten en waaruit tal van crossovers ontstaan rond bijvoorbeeld onderwijs, zorg, natuurbeleving, sport, recreatie, vrije tijd en andere vormen van ondernemerschap. Zo ontstaat een landschap waarin mensen leren, onderzoeken, werken, nadenken en vergaderen middenin de natuur. Wat je ziet, is 700.000 hectare natuur gedreven voedselproductie, afgewisseld met (voedsel)bossen, (begraasde) heide, landbouw in de bebouwde omgeving en vele andere nu nog nauwelijks voorkomende combinaties van activiteiten in één gebied.

image

Wat wij voor ons zien, zijn 35.000 organisaties / werkgemeenschappen die opgezet zijn en geleid worden door coöperaties. Door groepen mensen dus die samen investeren met het oog op morgen; die vanuit een gedeelde visie samenwerken en zo op een duurzame manier produceren, de eigen leefomgeving leefbaar, vitaal en biodivers houden en met elkaar zorgen voor een rechtvaardige verdeling van opbrengsten in termen van voedsel voor de community-leden en een inkomen voor de boeren.

Miljoenen mensen zijn zo lokaal georganiseerd in coöperatieve communities die samen eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Mensen die zoeken en realiseren hoe we niet alleen nemen van de natuur, maar ook geven. Communities die samenleven met de eigenschappen van het land; in een economie die recht doet aan de werkelijke kosten van ons voedsel inclusief de zorg voor mensen en de omgeving op de korte en vooral de hele lange termijn. Zij kijken zeven generaties vooruit. Ze werken samen met lokale energiecoöperaties en andere organisaties, zoeken naar wegen om CO2 op te slaan en denken en ontwikkelen mee aan andere vormen van state of the art natuur gedreven bouwen en wonen.

We weten dat het kan, maar er is meer nodig dan een tiental coöperatieve boerderijen om dit te realiseren. Herenboeren kan het niet alleen, wil het ook niet alleen. De sleutel tot opschaling, ligt in samenwerken met andere initiatieven die nieuwe voedselsystemen omarmen. Want hier geldt dat meer van hetzelfde leidt tot monocultuur in plaats van de zo broodnodige diversiteit. Biodiversiteit, culturele, economische en sociale diversiteit gaan immers hand in hand. Het bundelen en uitwisselen van kennis en ervaring is randvoorwaardelijk en vormen de garantie op duurzame inzet van grond. Het is juist de complexiteit die een garantie biedt voor veerkracht en bestendigheid; van sturen op specialisatie naar ontwikkelen in samenhang en synergie.

We streven naar een grote variatie aan community-initiatieven die zich baseren op de volgende drie uitgangspunten:

 1. Natuur gedreven
 2. Sociaal verbonden
 3. Economisch gedragen

Om die reden starten we verschillende Herenboeren kenniscoalities. Dit zijn initiatieven waarin mensen, organisaties, onderzoekers en doeners samenwerken; samenwerken aan het ontwikkelen, onderzoeken en leren van initiatieven op het gebied van voedselproductie die gebaseerd zijn op deze drie principes en community-based worden georganiseerd.

Herenboeren kenniscoalities: denken door te doen vanuit drie principes

Farming Communities gaan uit van drie bewegingen die in elkaar grijpen: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Stap voor stap maken ze met elkaar een kanteling naar het beschreven landschap mogelijk.

In verschillende samenwerkingsverbanden en in ons eigen kenniscentrum werken we aan de ontwikkeling hiervan. In theorie, maar vooral in de praktijk. Gezien de schade die de natuur in de afgelopen decennia heeft opgelopen, hebben we geen tijd te verliezen en met theoretiseren alleen kom je niet veel verder. Maar ook omdat je pas weet of het werkt als je het doet, leggen we veel nadruk op actie en actieonderzoek.

In de volgende kenniscoalities neemt Herenboeren Nederland eind 2018 al actief deel:

Het Herenboeren kenniscentrum is in oprichting en zal naast participatie in onderzoek met anderen ook haar eigen proeftuin maken. Het wordt een plek waar we kunnen ervaren en laten zien wat wel en niet werkt, waar we samen kunnen komen en waar we met elkaar kunnen experimenteren, leren, conceptualiseren met als belangrijkste doel: steeds beter begrijpen en duiden wat werkt en wat niet.

image

Het Herenboeren kenniscentrum is ook de leerplek voor toekomstige boeren en betrokkenen bij andere vormen van Farming Communities. Wat het centrum bijzonder maakt, is dat het een vrijplaats is voor het leren, ontwikkelen en werken aan ieders en elkaars voedselvaardigheden.

Een van de eerste kenniscoalities heeft in 2018 een ontwikkelings- en expertiseprogramma ontwikkeld. Hieraan kunnen mensen deelnemen die zich manieren van voedselproductie volgens de drie principes eigen willen maken.

Green deal geeft antwoorden

In de praktijk lopen we aan tegen een aantal hobbels, variërend van niet passende wet- en regelgeving tot stimuleringsprogramma’s voor landbouw en natuurbescherming die losstaan van elkaar.

Het grootste aandachtspunt is de splitsing in functionaliteit van landgebruik, van sectoren en van disciplines. Farming Communities kenmerken zich juist door hun integraliteit. De werkzaamheid ervan ontstaat juist tussen die verschillende werelden en in de meervoudigheid van fenomenen. De enkelvoudige duiding van een varken als staldier bijvoorbeeld, belemmert een diervriendelijke en natuur gedreven aanpak. Vergelijkbare vragen zullen we tegenkomen aan de economische en organisatorische kant, bijvoorbeeld in financieringsafspraken (combinaties van giften en leningen), belasting (samengaan van profit en non-profit in één organisatie), nieuwe vormen van coöperaties (mengeling van mensen en organisaties). De huidige wet- en regelgeving heeft niet of nauwelijks ruimte voor hybride, meervoudige of co-creatieve werkwijzen en organisatievormen.

Wat zou helpen:

 • Stimuleringsprogramma’s breed inzetten, dus niet alleen op boeren/ondernemers richten;
 • GLB slim omzetten;
 • Aanpassen wet- en regelgeving.

Het zit ook tússen de principes

Hierna werken we de drie principes van Farming Communities verder uit. De principes versterken en overlappen elkaar. Juist in die overlap wordt duidelijk waar deze principes toe leiden:

 • Regeneratieve gebiedsontwikkeling
 • Meervoudige waardecreatie
 • Community-ontwikkeling

Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die aansluiten bij wat veel mensen en organisaties belangrijk vinden en in deze tijd nodig hebben. We leven in een klein land dat steeds meer het karakter krijgt van een grote stad. Een stad waarin natuur, cultuur, landbouw, recreatie en bedrijven elkaar overlappen en elkaar kunnen versterken. In het Manifest 2040, Wij Maken Ruimte, wordt het als volgt verwoord: “We willen dat Nederland in 2040 de gaafste metropool ter wereld is. Groen, veilig, welvarend en circulair, dus met een minimale claim op water, bodem, grondstoffen en fossiele energie.”


Figuur 1. De drie principes van Farming Communities (Godelieve Spaas)

Farming Communities kunnen bijdragen aan de realisatie hiervan, aan regeneratieve gebiedsontwikkeling waar op meerdere manieren tegelijkertijd waarde wordt gecreëerd voor mensen, natuur, leefomgeving en economie.

Dat kan alleen als overheid, bedrijven en gemeenschappen samenwerken. Om een gelijk speelveld te krijgen, is het belangrijk dat mensen en communities zichzelf en elkaar versterken waardoor zij als gelijkwaardige partner in het speelveld mee gaan doen. Dat is zelfs een voorwaarde om uit de neergaande en vernietigende economische spiraal te komen waarin we ons op dit moment bevinden. In gezonde economieën is sprake van een evenwicht tussen overheid, gemeenschap en de markt. In de Westerse wereld domineert op dit moment de markt volledig. Initiatieven van mensen in coöperaties dragen bij aan herstel van die balans.

Natuur gedreven voedselproductiesystemen

Uitgangspunt in een natuur gedreven voedselproductiesysteem is de kracht en complexiteit, en het ontwikkelend en parerend vermogen van natuurlijke processen. Observeer en lees de natuur, laat haar voor je werken, werk met haar en ga er niet tegenin; dat maakt het geheel sterker.

Als je de natuurlijke processen (onder- en bovengronds, met het geheel van relaties tussen plant, dier, bodem, micro-organismen e.d.) als uitgangspunt neemt, ontstaat op 700.000 hectare op termijn een veerkrachtig en (bio)divers systeem met veel (natuur)waarden in een waardevol landschap. Dat systeem, feitelijk een cross-over van wat we nu nog ‘landbouw’ en ‘natuur’ noemen, kan zich dan met een minimum aan externe inputs in stand houden én ontwikkelen.

Natuur gedreven voedselproductie betekent ook dat het natuurlijke gedrag en de leefomgeving van dieren centraal staan. Dieren hebben (net als in de natuur) een functie in een ecosysteem. Ze zorgen via bemesting voor een gezonde bodem en ook hun gewroet en betreding maakt dat de bodem er als geheel op vooruitgaat. Op termijn ontwikkelen natuur gedreven voedselproductiesystemen zich tot ecosystemen die zelf bepalen hoeveel (te consumeren) dieren ze kunnen dragen.

Natuur gedreven is overigens iets anders dan niets doen en ‘laat maar waaien’. De professionele boer of tuinder is een actieve regisseur in het verbouwen van voedsel die tegelijkertijd stuurt op herstel van het hele (eco)systeem, dus inclusief het watersysteem, landschap, bodem, flora, fauna en andere (natuur)waarden.

image

Sociaal verbonden organisaties

De term sociaal verbonden betekent dat de Farming Communities ingebed in en dienstbaar zijn aan de lokale leefwereld:

 • De inrichting van en activiteiten in een gebied;
 • De mensen die er wonen en werken;
 • De culturen;
 • Het lokale kapitaal (in de breedste zin van het woord: kennis, geld, tijd, aandacht, energie).

De lokale gemeenschap maakt deze coöperaties of bedrijven mogelijk, denkt en ontwikkelt mee en is de afnemer van de producten. Het zijn ook deze mensen die de vruchten plukken van een leefbare, groene omgeving, van de sociale cohesie die uit deze lokale samenwerking voortkomt.

Het omgekeerde gebeurt ook: Herenboerderijen blijken een bron van nieuwe sociale relaties en activiteiten.

Niet alleen bewoners spelen een rol. Ook bijvoorbeeld scholen, ondernemers, onderzoekers, ngo’s, het verenigingsleven en overheden kunnen bijdragen aan en samenwerken met deze sociaal verbonden bedrijven. Centraal staat samen verantwoordelijk zijn voor onze omgeving, ons voedsel en regie nemen in de realisatie van een gezonde leefomgeving en dito voedselsysteem. Wat daarbij belangrijk is, is het gevoeld eigenaarschap voor de eigen voedselproductie. Door groepen consumenten, de Farming Communities, direct en indirect verantwoordelijk te maken voor hun eigen eten, krijgt de transitie naar een duurzaam voedselsysteem een ongekende boost.

Farming Communities zijn geen moestuincollectieven. De communities zijn in directe verbinding met én investeren in ‘hun’ boeren en tuinders. Vandaag de dag zie je dit terugkomen in de enorme aantrekkingskracht die van de Herenboerderij in Boxtel uitgaat en de exposure die het collectief heeft.

Economisch gedragen ondernemingen

Economie betekent letterlijk het huis, onze familie (Oikos) regelen (nomos). Het gaat om de keuzes die we maken om ons huis op orde te hebben. Het huis is daarin meer dan alleen wat we maken, kopen en verkopen, maar gaat ook de omgeving, de cultuur en de relaties aan die daar deel van uitmaken.

Kortom een economie die: verbonden is met de aarde en de verschillende samenlevingen op deze aarde. Kate Raworth spreekt over een embedded economy. Ze laat zien hoe stromen van materialen en energie samenhangen met alle domeinen in ons leven en herinnert ons eraan dat we meer zijn dan alleen arbeiders, consumenten en eigenaren van kapitaal.

image

Figuur 2 Embedded economy, Kate Raworth

Zorgen voor het land, zorgen voor elkaar en zorgen voor het grotere geheel vormen de basis van elke Farming Community en laten zien hoe je kunt ontwikkelen van een economie van takers naar een economie van care takers. In de praktijk betekent het dat we de keten omdraaien. We beginnen bij de mensen die in een gebied wonen en in die context verantwoording nemen voor hun voedselproductie. Dat betekent dat de boer een eerlijk salaris verdient en dat voedsel en een gezonde leefomgeving voor velen belangrijker zijn dan monetair gewin voor een enkeling. We vinden delen belangrijker dan hebben, constateren dat gebruik vaak handiger is dan bezit en dat er een balans is tussen individuele en collectieve opbrengsten.

Grond wordt veiliggesteld voor zeven generaties en de financiële waarde ervan wordt buiten de onderneming gehouden. We zoeken naar manieren om grond weer een common te maken.

We spelen met de traditionele rollen, zo worden consumenten ook producenten, verkorten we ketens en waarderen we de boerderij en al haar opbrengsten en niet alleen de individuele producten. En als laatste zijn we niet uit op groot groter grootst, maar zoeken we naar de juiste maat. Een maat waarin mensen elkaar kunnen kennen, die ondernemend en duurzaam is.

Waarom is dit zo’n goed idee?

 • Nederland wil toonaangevend blijven in de wereld van de voedselproductie
 • We hebben de infrastructuur voor logistiek en distributie liggen
 • We hebben de slimste universiteiten
 • Als klein land begrijpen we als geen ander dat we dingen slim moeten combineren
 • En we zijn superondernemend

Met de Farming Communities in de lead, worden verloren gewaande relaties tussen natuur, ondernemen en samenleven afgestoft en hersteld. Daaruit ontstaan tal van nieuwe verbindingen, cross-overs en socio-economische experimenten waarin voedsel, eten, natuur, energie, onderwijs, onderzoek en ondernemen samen komen. Hiervan kunnen we de potentie en impact nog nauwelijks inschatten.

Ons landelijk gebied in de ‘stad Nederland’ leeft, is energiek, barst van de ontmoetingen en (bio)diversiteit en levert bovenal heel veel op dat voor iedereen op verschillende manieren van waarde is.

Het is bovendien een inclusief systeem, omdat iedereen vanaf dag één mee kan doen; net zoals bij de Herenboeren. Er ontstaan nieuwe relaties, vanuit herstelde waarden en nieuwe relaties, waarin innovatieve en economisch waardevolle ontwikkelingen ontstaan. Iedereen kan vandaag kiezen om het morgen anders te doen:

 • Individuen en gezinnen als deelnemers aan concepten zoals Herenboeren of bOERbossen;
 • De overheid in het aanpassen van de wet- en regelgeving en stimuleringsmaatregelen;
 • Onderzoekers in kennisontwikkeling;
 • Educatie in het ontsluiten van kennis en expertise;
 • Ondernemers in de ontwikkeling van koppelbare initiatieven;
 • Boeren in het realiseren van nieuwe voedselproductiepraktijken;
 • Investeerders/filantropen in het grondfonds;
 • Ontwikkelaars in het ontwikkelen van tools ‘mechanisatie voor de menselijke maat’;
 • Adviespartijen aan de slag met voorlichting;
 • Retail- en logistieke bedrijven in fijne distributie.

Met brede maatschappelijke steun, wat politieke wil en een portie ‘omdenkkracht’ en ‘loslaatlef’, kunnen we met elkaar de route inzetten naar een natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen voedselsysteem.

In Boxtel draait de eerste Herenboerderij en in 2019 en 2020 komen er vrijwel zeker twee tot drie per jaar bij. Daarna gaat het hoogstwaarschijnlijk nog veel sneller. Laten we nu serieus de schouders eronder zetten: dit is een uitnodiging aan heel Nederland om zich aan te sluiten en in te zetten voor deze beweging van onderop. Het is geen vraag of het kan, het is de vraag of we het willen. Herenboeren gaat ervoor. Samen gaan we sneller en maken we ons land een beetje mooier.

Daarom nodigen we iedereen uit om mee te doen aan deze beweging, iedereen op zijn of haar eigen manier, vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Herenboeren Nederland

image